Menu

Rekrutacja

Komunikat dyrektora

W związku z rozpoczynającą się rekrutacją do Przedszkola Publicznego Jelonek 

Dyrektor Przedszkola informuje:

W przypadku, nieuzyskania wystarczającej liczby dzieci w procesie rekrutacji na filie

5-godzinne, dopuszcza się wskazanie przez dyrektora innego oddziału/filii w przedszkolu.

                                                                                           

  • Rodzice kandydata składają Wniosek o przyjęcie dziecka w sekretariacie przedszkola od 22.02.2020r. do 19.03.2021 do godz. 15.00 (dokumenty do pobrania ze strony przedszkola lub sekretariatu)
  • Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy umieścić w opisanej kopercie (imię i nazwisko, adres rodzica/prawnego opiekuna) i zaklejoną dostarczyć do sekretariatu osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data stempla pocztowego)
  • O zakwalifikowaniu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach
  • Punkty przyznawane są na podstawie złożonych oświadczeń oraz załączników- kopii wymaganych dokumentów
  • Każda kopia dokumentu powinna być opatrzona opisem "potwierdzam za zgodność z oryginałem" poniżej data i podpis 
  • Listy dzieci zakwalifikowanych/ niezakwalifikowanych oraz w późniejszym etapie przyjętych /nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z Harmonogramem Czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/22.
  • Listy zostaną umieszczone na drzwiach wejściowych do Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim. Dopuszcza się także, w zależności od sytuacji epidemicznej, umieszczenie list na stronie internetowej Przedszkola Jelonek.
  • Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Wójta Gminy Łysomice oraz Procedurą Rekrutacji.
  • Informacji na temat rekrutacji udziela Przewodnicząca Komisji Pani Małgorzata Buller- Jóźwicka. Preferowany jest kontakt mailowy malgorzata.jozwicka@przedszkole-jelonek.pl , w sytuacjach pilnych i wyjątkowych dopuszcza się kontakt telefoniczny pod numerem tel.: 601-220-285

 

 

 

Wróć

Odnośniki

Kontakt

Przedszkole Publiczne Jelonek w Papowie Toruńskim

ul. Warszawska 24, Papowo Toruńskie
87-148 Łysomice

Kontakt sekretariat: 
56 678 32 83
516 077 147

[obiekt mapy] Lokalizacja przedszkola na mapie